Одеський національний технологічний університет

Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського

 

ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання

І. Формула спеціальності

Холодильна вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання – галузь науки і техніки, яка розробляє наукові основи, створює нові та вдосконалює наявні методи проектування , виготовлення та експлуатації технічних систем та приладів вакуумних і компресорних установок, стаціонарних і транспортних систем низькотемпературної техніки, установок кондиціювання повітря, призначених для відведення тепла від об’єктів, які охолоджуються, при температурі, меншій за температуру навколишнього середовища.

ІІ. Напрямки досліджень:

 1. Дослідження методів термодинамічного аналізу енергоперетворюючих систем, що працюють за зворотними та прямими термодинамічними циклами.
 2. Розв’язання комплексних проблем ефективності і використання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів у вакуумних і компресорних установках, системах низькотемпературної техніки та кондиціювання повітря
 3. Розроблення та вдосконалення процесів, методів розрахунку проектування та конструювання систем та елементів холодильної, вакуумної та компресорної техніки, систем кондиціювання.
 4. Контроль режимів роботи й удосконалення робочих процесів у холодильних, вакуумних та компресорних машинах і технологічних апаратах.
 5. Підвищення ефективності, надійності, зниження шуму та вібрації, довговічності та ремонтопридатності основного та допоміжного обладнання систем вакуумних і компресорних установок.
 6. Основні способи та порівняння економічності регулювання машин кінетичного стиску. Особливості регулювання за нестійких режимів роботи.
 7. Дослідження робочих речовин та вторинних холодоносіїв холодильних машин та установок.
 8. Удосконалення тепломасообмінних апаратів холодильних і кріогенних машин та установок, а також установок кондиціювання повітря.
 9. Розробка та вдосконалення холодильних машин і установок з метою одержання водяного та сухого льоду, речовинного діокисду вуглецю. Льодотехніка. Системи акумуляції холоду. Холодильний ланцюг та його складові (промислові, транспортні, торговельні та побутові холодильники).
 10. Дослідження процесів у теплових огородженнях об’єктів холодильної та кріогенної техніки. Розроблення нових методів і засобів зниження тепловитрат через теплоогороджуючи конструкції, оптимізація товщини теплової ізоляції.
 11. Дослідження процесів скраплення та розділення повітря, розроблення нових та удосконалення наявних установок.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові степені: технічні науки.

Затвер. пост. президії ВАК України

від 14.06.07р. № 47-08/6


05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

І. Формула спеціальності:

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика – галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та експериментальними дослідженнями механізмів та закономірностей тепломасопереносу, розвитком теорії і методів дослідження проблем тепло масообміну та процесів отримання, перетворення, передачі та використання теплової енергії, палив і теплоносіїв різних типів в енергетичних установках та теломасообмінних технологічних процесах та апаратах.

ІІ. Напрямки досліджень:

 1. Створення нових та удосконалення існуючих методів аналізу, розрахунку та інтенсифікації процесів тепло масообміну в одно- та багатофазних середовищах, теплових та гідродинамічних процесів в установках для виробництва та використання теплової енергії, технологічних пристроях та апаратах.
 2. Дослідження конвективного теплообміну і течії в однофазних середовищах. Розробка теоретичних і експериментальних методів розрахунку процесів переносу теплоти з потоками рідини і газу в елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
 3. Дослідження теплообміну і течії при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків в трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв, удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів в них. Розробка та дослідження механізмів створення неізотермічних процесів в дисперсних газопотоках.
 4. Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння, розробка методів їх розрахунку та інтенсифікації, підвищення ефективності сушильного обладнання.
 5. Створення нових ефективних та удосконалення існуючих теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження і теплового захисту елементів промислових енергетичних установок, тепломасообмінного обладнання.
 6. Розробка технологічних основ автоматизації теплотехнічних процесів та установок.
 7. Розробка наукових основ та технології раціонального використання вторинних енергоресурсів в системах виробництва та споживання теплової енергії в промислових процесах та агрегатах.
 8. Розробка та дослідження методів комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.
 9. Розробка та дослідження методів перетворення в роботу низько потенціальної теплоти та підвищення її потенціалу в теплових машинах.
 10. Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
 11. Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин і методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних та теплотехнічних установок.
 12. Дослідження і створення засобів енергозбереження у промислових агрегатах і процесах.
 13. Дослідження процесів очистки газів промислових теплоенергетичних установок.
 14. Дослідження процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних та фазових перетворень.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Затвер. пост. президії ВАК України

від 08.11.2000р. №23-08/9